Drukuj  

Stanowisko Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie dr. hab. ks Alfreda Wierzbickiego


Stanowisko Rady Naukowej IFiS PAN w sprawie dr. hab. ks Alfreda Wierzbickiego

01.10.2020 05:28:45


 
Centrum jest częścią IFiS PAN. Jesteśmy dumni i w pełni popieramy stanowisko Rady Naukowej Instytutu wobec prób pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego przez władze KUL.

 


"Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN wyraża zaniepokojenie działaniami władz KUL wobec ks. dr hab. Alfreda Wierzbickiego, profesora tej uczelni. Rozumiejąc troskę o doktrynalną poprawność osób nauczających w KUL, kategorycznie sprzeciwiamy się pociąganiu do odpowiedzialności dyscyplinarnej za, po pierwsze, skorzystanie przez ks. dr hab. Alfreda Wierzbickiego z jego prawa obywatelskiego do udzielenia poręczenia zgodnie z kodeksem postępowania karnego, a po drugie, za głoszenie poglądów, które są przedmiotem dyskusji na całym świecie. Postępowanie władz KUL jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami wolności akademickiej, zagwarantowanymi w Konstytucji RP i prawie o szkolnictwie wyższym."


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl