Drukuj  

Dariusz Libionka


historyk, dr hab. profesor IFiS PAN i kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika naukowego Centrum pt. Zagłada Żydów. Studia i Materiały

Ur. 1963 w Bielsku-Białej. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN. Publikował m.in. w „Dziejach Najnowszych”, „Biuletynie ŻIH”, „Polsce 1944/1945-1999”, „Yad Vashem Studies”, „Znaku”, „Więzi”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”. W 1998 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Kwestia żydowska” w polskiej prasie katolickiej w latach 30-tych XX w. napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Kersten.

Zainteresowania badawcze:
Stosunki polsko-żydowskie w XIX i XX w.; Polacy wobec Zagłady, historia PRL

 
Najważniejsze publikacje:
 • Żydzi w powstańczej Warszawie (wspólnie z B. Engelking), Warszawa 2009
 • Święto zmarłych w Rechcie (wspólnie z P. Reszką), „Karta” 2005, t. 46, s. 122-136.
 • Biedni AK-owcy opisują Zagładę na prowincji, „Więź” 2009, nr 4, s. 118-129.The Lide Story of Chaim Hirszman: Remembrance of the Holocaust and Reflections on Postwar polish-Jewish Relations, “Yad Vashem Studies” 2006, t. 34, s. 219-248.
 • A New Look at the Betar in Hrubieszów (wspólnie z L. Weinbaumem), “Yad Vashem Studies” 2009, t. 37, s. 85-108.
 • ZWZ-AK i Delegatura rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich, w: Polacy i Żydzi pod okupacja niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, Warszawa 2006, s. 15-2008.
 • w Polsce w ocenie Delegatury Rządu RP i KG ZWZ-AK w latach 1942-1944, w: Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Anna Ziębińska-Witek, Lublin 2006, s. 41-57.
 • Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie; Warszawa IPN 2004
 • The Catholic Church in Poland and the Holocaust, 1939-1945 [w:] The Holocaust and the Christian World, ed. C. Ritter, S. D. Smith, I. Steinfeld, London 2000.
 • Die Kirche in Polen und der Mord an den Juden im Licht der polnischen Publizistik und Historiographie nach 1945, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa – Forschung“ 2002, nr 2.
 • Obcy, wrodzy, niebezpieczni. Obraz Żydów i „kwestii żydowskiej” na łamach prasy inteligencji katolickiej w latach trzydziestych, „Kwartalnik Historii Żydów” 2002, nr 3.
 • Brakujące ogniwo. Sowiecka literatura antysyjonistyczna w Polsce przed i po Marcu 1968 [w:] Komunizm. Ideologia , system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001.
 • Duchowieństwo diecezji łomżyńskiej wobec antysemityzmu i zagłady Żydów [w:] Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz, Krzysztof Persak, Warszawa 2002.
 • Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie Warszawskim, Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007; red. i rozdział

Pracuje nad książką poświęconą stosunkowi Polskiego Państwa Podziemnego do eksterminacji Żydów oraz artykułami propagandzie antysyjonistycznej w latach siedemdziesiątych, drogom życiowym partyzantów żydowskich w powojennej Polce.

e-mail: libion@wp.pl


Copyright © tekst i zdjęcia  Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN [jeżeli nie zaznaczono inaczej]
www.holocaustresearch.pl